Informace o ochraně osobních údajů

 1. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) jsou Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, IČ 689 232 44 se sídlem Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, L 122 15 (dále jen: „správce“).
  • Kontaktní údaje správce jsou:
   adresa: Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Palackého 1341/2, 790 01 Jeseník
   e-mail: rak@jeseniky.cz
   telefon: +420 773 771 733
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: rak@jeseniky.cz, tel. +420 773 771 733.

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
  • jméno a příjmení
  • pohlaví
  • e-mailová adresa
  • doručovací a fakturační adresa
  • telefonní číslo
  • informace, zda kupující dosáhl věku 18ti let
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • Účelem zpracování osobních údajů je 
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, informace o dosažení věku 18ti let v souvislosti v prodejem alkoholických nápojů), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, 
  • plnění právních povinností vůči státu.

 1. Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu z důvodu držení podpůrných podkladů pro daňovou evidenci dokladů).
  • po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží
  • podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 1. Zpracovatelé osobních údajů

 • Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. K osobním údajům však májí náhled i tito zpracovatelé:
  • Společnost Voltage Multimedia Studio, poskytovatel zpracovatelského softwaru
 1. Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 1. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2022

Ke stažení